Privacy Policy

 

Privacybeleid Maison Marcella

 

https://www.maisonmarcella.nl

 

Over ons privacybeleid

 

Maison Marcella geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor

 

(het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van

 

onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan

 

derden.

 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Maison

 

Marcella. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 10/04/2018, met het publiceren van een

 

nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u

 

door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden

 

deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw

 

gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot

 

de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

 

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u

 

vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

 

Over de gegevensverwerking

 

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke

 

beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 

Webwinkelsoftware

 

Joomla

 

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Joomla. Persoonsgegevens die u ten

 

behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Joomla heeft

 

toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken

 

voor een ander doel. Joomla is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om

 

passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSLencryptie

 

en een sterk wachtwoordbeleid. Joomla maakt gebruik van cookies om technische informatie te

 

verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of

 

opgeslagen. Joomla behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te

 

delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

 

Webhosting

 

MijnDomein

 

Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van MijnDomein. MijnDomein verwerkt persoonsgegevens namens

 

ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het

 

gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. MijnDomein heeft passende technische en

 

organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te

 

voorkomen. MijnDomein is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

 

E-mail en mailinglijsten

 

MailChimp

 

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen

 

doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de

 

‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp

 

beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk

 

maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te

 

gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te

 

delen.

 

Mijn webhost

 

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Mijn webhost. Deze partij heeft

 

passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze

 

gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Mijn webhost heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al

 

ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

 

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van . Deze partij heeft passende

 

technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens

 

zoveel mogelijk te voorkomen. heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer

 

vertrouwelijk.

 

Mollie

 

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van

 

Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of

 

creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw

 

persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de

 

dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.

 

Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens

 

van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw

 

gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Beoordelingen

 

WebwinkelKeur

 

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan

 

bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met

 

ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats

 

eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een

 

toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw

 

naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om

 

een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen

 

om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het

 

leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming

 

gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn

 

eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt..

 

Verzenden en logistiek

 

PostNL

 

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van

 

de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam,

 

adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het

 

uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens

 

ook aan deze partijen ter beschikking.

 

 

Facturatie en boekhouden Snelstart

 

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van

 

Snelstart. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling.

 

Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor onze bijhouden van onze

 

administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Snelstart. Wij delen uw naam, adres en

 

woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het

 

administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen.

 

Snelstart is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Snelstart

 

gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

 

Externe verkoopkanalen

 

Bol.com

 

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com. Als u via dit platform een bestelling

 

plaatst dan deelt Bol.com uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw

 

bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en

 

organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

 

Doel van de gegevensverwerking

 

Algemeen doel van de verwerking

 

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de

 

verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor

 

(gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw

 

verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw

 

gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve

 

verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst

 

tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

 

Automatisch verzamelde gegevens

 

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze

 

dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en

 

besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

 

In voorkomende gevallen kan Maison Marcella op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het

 

delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk

 

geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt

 

daartegen verzetten.

 

Bewaartermijnen

 

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u

 

aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit

 

tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij

 

facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke

 

termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die

 

wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

 

Uw rechten

 

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met

 

betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke

 

rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

 

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons

 

reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post

 

wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde

 

verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en

 

kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen

 

hanteren.

 

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat

 

wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 

Inzagerecht

 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of

 

daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor

 

privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd

 

sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers

 

die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben

 

opgeslagen.

 

Rectificatierecht

 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of

 

daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon

 

voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd

 

sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

 

Recht op beperking van de verwerking

 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe

 

herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor

 

privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd

 

sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet

 

langer worden verwerkt.

 

Recht op overdraagbaarheid

 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of

 

daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan

 

onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw

 

verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens

 

over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle

 

waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige

 

koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

 

Recht van bezwaar en overige rechten

 

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

 

door of in opdracht van Maison Marcella. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking

 

staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of

 

kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend

 

staken.

 

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden

 

onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van

 

mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

 

Cookies

 

Cookies van derde partijen

 

In het geval dat software van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

 

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest

 

recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens

 

met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

 

Contactgegevens

 

Maison Marcella

 

Boechorsthof 39

 

2201 XM Noordwijk

 

Nederland

 

T (064) 815-6237

 

E info@maisonmarcella.nl

 

Contactpersoon voor privacyzaken

 

Marcella de Groot

Shop Vertrouwd!

Mail Bel of App 

info@maisonmarcella.nl

https://www.facebook.com/MaisonMarcella

0648156237 Bellen & Appen

Doorgaans reactie binnen 6 uur

Onze website is 24/7 open

Adres

Vestiging & Postadres

Maison Marcella

Boechorsthof 39

2201 XM Noordwijk

www.maisonmarcella.nl

KvK-nummer 28116600

BTW nr. 52068043B01

NL42RABO0394464834

BIC RABONl2U

Sinds 2007 & 50000 + Volgers

Prijzen zijn inclusief BTW

Verzendkosten 2,99

Veilig Betalen met iDEAL

Unieke Collectie